Pedagoška institucija

 • Organizuje i vrši stručno-pedagoški nadzor u školama, planira stručno usavršavanj i ocjenjivanje nastavnog osoblja.
 • Obavlja savjetodavno-instruktivni rad sa nastavnicima i stručnim saradnicima. Izrađuje prijedlog nastavnih planova i programa za vaspitno-obrazovne institucije i prati njihovu provedbu, a po potrebi predlaže njihovu izmjenu i dopunu.
 • Predlaže standarde i normative prostora, opreme i nastavnih sredstava.
 • Predlaže udžbenike koji će se koristiti u vaspitno-obrazovnom procesu.
 • Utvrđuje metodologiju i godišnji program rada pedagoške institucije.
 • Prati rezultate rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi i organizuje i prati provođenje stručnog ocjenjivanja.
 • Donosi prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika.
 • Utvrđuje standarde učeničkih postignuće za pojedine nivoe obrazovanja i pojedina zanimanja.
 • Koordinira saradnju škole i porodice, vijeća roditelja, radi na izgrađivanju partnerskih odnosa. Izrađuje brošure, organizuje seminare edukativno - informativnog karaktera.
 • Izrađuje informacije izvještaje, informacije i analize za potrebe Odjeljenja za obrazovanje.
 • Predlaže stručne časopise i stručnu literaturu za nastavnike.
 • Pomaže uvođenju pripravnika u vaspitno-obrazovni proces.
 • Predlaže i koordinira mjere i aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u radu sa djecom sa posebnim potrebama.
 • Predlaže strategiju razvoja školstva u Brčko distriktu.
 • Stvara bazu podataka u cilju evaluacije obrazovnog procesa.
 • Priprema, provodi stručno usavršavanju i certifikaciju nastavnika u osnovnim i srednjim školama.
 • Vrši izradu programa obrazovanja odraslih.
 • Angažovanje u realizaciji stručnih ispita za nastavnike.
 • Pomaže u donošenj planova rada defektologa i pedagoga osnovnih i srednjih škola.